فروش و بازرگانی

سرویس و خدمات

پروژه

تجهیزات

Level

کاربرد ها :
üاندازه گیری سطح از طریق اندازه گیری فشار هیدرو استاتیکی  در مایعات و پساب و صنایع غذایی و دارویی و...
üاندازه گیری سطح ، حجم یا جرم در مایعات 

 Guided radar measurement  Time-of-Flight Level flex FMP

 

 Ultrasonic measurement  Time-of-Flight Prosonic FMU

 

 Capacitance Level measurement  Liquid cap FMI

 

 Servo tank gauging instrument  Proservo NMS

 
 Radar measurement   Time-of-Flight  Micro pilot FMR

 

 Radiometric  Level and density measurement  Gamma pilot FMG

 

Hydrostatic  Level measurement  Deltapilot FMB
کاربرد ها :
* اندازه گیری سطح از طریق اندازه گیری فشار هیدرو استاتیکی  در مایعات و پساب و صنایع غذایی و دارویی و...
* اندازه گیری سطح ، حجم یا جرم در مایعات 

 

 

 


Hydrostatic  Level measurement  Deltapilot FMB
 کاربرد ها :
* اندازه گیری سطح از طریق اندازه گیری فشار هیدرو استاتیکی  در مایعات و پساب و صنایع غذایی و دارویی و...
* اندازه گیری سطح ، حجم یا جرم در مایعات