فروش و بازرگانی

سرویس و خدمات

پروژه

تجهیزات

واحد بازرگانی

 دانش بازرگانی و تجربه سالها همکاری با کمپانی های طراز اول جهانی و وجود دفاتر خارجی ،این شرکت را قادر به تامین پکیج تجهیزات بصورت ریالی ، ارزی ، گشایش اعتبار اسنادی، تحویلدر گمرکات داخلی و یا در محل سایت مشتری و حتی در کشورهای خارجی نموده است.