کرمان

 

     شركت كوشا هوشمند كرمان

مدير عامل:                  سيد مهدي هاشمي

شماره تلفن:
                 2738540-0341

  شماره فاكس:              2720276-0341

پست الكترونيكي  hashemi@khkco.com      

نشاني:  كرمان - بلوار جهاد - خیابان عطار - جنوبی 4 - غربی 1