کاربرد تجهیزات ابزار دقیق در صنایع شیمیایی

  • تامين كليه تجهيزات ابزاردقيق مربوط به فرآيندهاي شيميايي (فرآيند توليد چسب و مواد آلي ، گچ و سراميك ، انواع اسيدها و بازها از حالت معمولي تا خورندگي بسيار بالا،گازهاي صنعتي و پروسه‎هاي تبديلي كليه مواد پليمري مانند فرآيند توليد رنگ و ... )
  •  تعيين جنس تجهيزات و انتخاب روكش داخلي آنها از مواد مقاوم در برابر خوردگي
  •  اندازه ‎گيري و كنترل دبي جرمي و حجمي در كليه سيالات (اسيدها و بازها ، رنگ و مواد پليمري) و مواد اوليه فرآيند توليد صابون و شوينده‎ها ...
  •  كنترل فشار و دما در مخازن ذخيره ، راكتورهاي بچ و مخازن همزن دار در دما و فشارهاي بالا
  •  اندازه گيريPH و كانداكتيويته در آزمايشگاه و نيز در پروسه به صورت online
  •  ثبت و نگهداري تمامي شاخص‎هاي اندازه ‎گيري شده توسط تجهيزات ابزاردقيق
  •  ارائه تجهيزات با عمر طولاني در شرايط سخت كاري
  •  اندازه گيري ارتفاع از بيرون راكتور (به طور غير مستقيم) توسط سطح ‎سنج گاما