کاربرد تجهیزات ابزار دقیق در صنایع سیمان و معدن

 • اندازه ‎گيري كليه پارامترهاي كنترلي اعم از فشار، دما، سطح مخازن، دبي سيالات مختلف و...
 • اندازه‎ گيري سطح مخازن مواد خام
 •  تشخيص وجود مواد بر روي نوار نقاله حاوي مواد اوليه و در حال فرآوري
 • اندازه ‎گيري چگالي دقيق مواد جامد
 • اندازه ‎گيري سطح مواد داخل سيلوهاي سيمان و سنگهاي معدني بوسيله رادار
 • اندازه‎ گيري سطح ديگ هاي بخار
 • اندازه ‎گيري كليه پارامترهاي كيفي آب مصرفي در فرآيند
 • اندازه ‎گيري پارامترهاي كيفي آب ورودي ديگ بخار
 • اندازه ‎گيري فشار به روي كوره و ديگ هاي بخار
 • اندازه ‎گيري سطح مواد جامد داخل مخازن بوسيله راديواكتيو
 • اندازه ‎گيري PHو كدورتپساب خروجي كارخانه
 • محاسبه و كنترل انرژي مصرفي كارخانه
 • تشخيص، محاسبه و كنترل دبي بخار به صورت جرمي و دقيق
 • اندازه ‎گيري دقيق ميزان سوخت مصرفي
 • اندازه ‎گيري سطح حوضچه‎هاي پساب و فرآوري مواد
 • اندازه ‎گيري دقيق هواي فشرده مصرفي
 • اندازه ‎گيري دماي كوره و ياتاقان‎ها
 • اندازه‎ گيري دبي و چگالي مواد جامد يا مخلوط‎هاي همگن
 • اندازه ‎گيري و كنترل كليه پارامترهاي Thickner
 • اندازه گيري سطح مواد جامد در Bin هاي ورود مواد به كارخانجات معدن